Dialeau – Sanitair en verwarming | Algemene voorwaarden Dialeau
Heb je een nieuwbouwproject, verbouwing of een acuut probleem ? Op zoek naar een loodgieter die kwaliteit en service levert ? ontdek hier alle oplossingen die Dialeau je op het vlak van Sanitair, Verwarming, Koeling, Ventilatie, Zonneboilers en Warmtepompen brengt.
Sanitair, Verwarming, Koeling, Ventilatie, Zonneboilers, Warmtepompen, onderhoud, zarren, staden, roeselare, west-vlaanderen
3231
page-template-default,page,page-id-3231,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,

Algemene voorwaarden

 

1. Geldigheid offerte: 30dagen na offertedatum.

 

2. Al onze prijzen zijn exclusief BTW

 

3. Rekeningnummer: KBC IBAN BE927 38035870 723 (BIC KREDBEBB)

 

4. 1ste voorschot 30% bij ondertekening contract

2de voorschot 40% bij aanvang plaatsing

3e voorschot 25% bij afwerking sanitair/installatie

saldo 5% einde werf: 14dagen factuurdatum

 

5. Deze factuur is behoudens tegenstrijdig beding contant betaalbaar te Zarren zonder

korting. Bij niet-betaling binnen 30dagen, zal een rente van 1% per maand verschuldigd zijn. Daarenboven zal bij nietbetaling

van de factuur binnen 30 dagen, ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid en na ingebrekestelling, het bedrag

ervan ambtshalve met 10% verhoogd worden, met een minimum van 25EUR en een maximum van 1735EUR bij wijze van

conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling

beletsel is voor eventuele toepassing van art. 1244 van het Burgerlijk Wetboek, ten gunste van de schuldenaar.

 

6. Prijzen volgens bijgevoede prijslijst en zijn geldig voor het geheel der werken.

 

7. Indien uw bestelling geplaatst wordt na de vervaldag van de offerte, behouden wij het recht om eventuele prijsaanpassingen

door te voeren.

 

8. Eventuele wijzigingen van materiaal, afmetingen of toestellen zullen een prijsaanpassing tot gevolg hebben.

 

9. De koopwaren blijven onze eigendom tot de volledige afbetaling.

 

10. De eigendom van de goederen gaat eerst over op de koper wanneer deze al zijn verplichtingen tegenover DIALEAU bvba

heeft voldaan.

 

11. De medecontractant is niet gerechtigd om voordien deze goederen te vervreemden in pand te geven of te verplaatsen.

 

12. DIALEAU bvba is gerechtigd de goederen zonder enige ingebrekestelling terug te nemen wanneer de medecontractant

niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

13. Alle betalingen zullen eerst worden aangewend op die vorderingen, waarvoor geen eigendomsvoorbehoud bestaat.

 

14. Bezwaren of betwistingen aangaande de facturen of de goederen worden niet meer aanvaard vanaf de 8ste dag volgend op

de datum van de levering. De goederen reizen op risico van de klant.

 

15. De prijsopgaven worden gedaan zonder verbintenis. De verkoop is slechts definitief na ondertekening van het contract en

na de betaling van het bedongen voorschot.

 

16. De leveringstermijnen van de toestellen en de uitvoeringstermijnen van de werken worden alleen als aanwijzing gegeven

en kunnen bij eventuele vertraging geen grond opleveren tot enige vordering.

 

17. Het verkochte materiaal is gewaarborgd tegen constructiefouten gedurende een termijn, vastgesteld door de constructeur

of de invoerder ervan. Zijn uitgesloten van elke waarborg: apparaten of installaties waaraan personen niet behoren tot onze

firma, zouden gewerkt hebben of apparaten die beschadigd werden door blikseminslag of onoordeelkundige behandeling. De

waarborg betreft geenszins onze verantwoordelijkheid in geval van ongelukken van lichamelijke en materiële aard, die te

wijten zouden zijn aan gebreken of bouwdefect of fouten van ons personeel.

 

18. In geval van betwisting zijn, naar keuze van de verkoper, hetzij de rechtbanken van het rechtsgebied van de koper, hetzij

de rechtbanken van rechtsgebied veurne bevoegd.

 

19. Eventuele veiligheidscoördinator is te voorzien door de bouwheer.

 

20. Uitvoering van werkzaamheden gebeurt enkel mits de bouwheer een geldige bouwvergunning kan voorleggen.

 

21. Eventuele meer-of minwerken zullen de uitvoeringstermijn beïnvloeden, enkel uitvoerbaar na schriftelijke overeenkomst

tussen partijen.

 

22. Eventuele meerwerken worden gerekend aan 42€ per uur

 

23. Herstellingen en interventies op zaterdag, zon-& feestdagen worden aan dubbel uurtarief gerekend

 

24. Verplaatsingskosten op basis van de website : http://www.routenet.be aan 0,35€/km, de kilometervergoeding wordt heen

en terug gerekend vanaf de maatschappelijke zetel: Stadenstraat 33A, 8610 Zarren.

 

25. Plafond-, muur- en betonboringen eender welke diameter, zijn niet in onze offerte opgenomen, tenzij deze duidelijk

vermeld zijn.

 

F: une traduction en français de nos conditions générales de vente peut être envoyée sons frais à nos clients, sur simple demande. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non connues et non acceptées.

E :An English translation of our sales conditions can be forwarded to our clients free upon request. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that these conditions were not known nor accepted.

D: Eine deutsche Ubersetzung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen können unsere Kunden auf einfache Anfrage hin kostenlos erhalten. Der Umstand, dass diese Ubersetzung nicht auf deisem Dokument wiedergegeben ist, kann nicht geltend gemacht werden, um zu behaupten, dieze Bedingungen seinen unbekannt und nicht angenommen worden.